»  Home
 
 
 
     
   

 
Website Biosmeermiddelen
 
De website Biosmeermiddelen.nl heeft als doel de kennis, de acceptatie en het gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen in Nederland te vergroten.

Biosmeermiddelen.nl  beoogt door enerzijds het verzamelen en uitwisselen van ervaringen en nieuwe ontwikkelingen, en anderzijds het geven van algemene voorlichting het gebruik van biosmeermiddelen te stimuleren. De website wil informatief zijn voor productontwikkelaars, producenten en leveranciers van smeermiddelen, maar ook voor inkopers van overheden en medewerkers technische dienst van aannemers en gebruikers. Deze website biedt informatie die kan helpen bij het overstappen op en toepassen van verliessmeermiddelen en hydraulische oliën die minder toxisch en beter biologisch afbreekbaar zijn dan hun minerale alternatieven.

Smeermiddelen en hydraulische oliën kunnen als gevolg van lekkageverlies verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken. Ze vormen daarmee een bedreiging voor flora en fauna, maar ook voor onze drinkwatervoorziening. Deze lekkage kan optreden bij het gebruik van grondverzetmachines, tractoren, bosbouw- en baggermachines, kettingzagen en andere machines die in gevoelige gebieden worden toegepast. Hydraulische olie wordt ook toegepast in bewegende mechanische delen van waterbouwkundige objecten zoals cilinders in bruggen en sluizen.

In het kader van duurzaam inkopen heeft de overheid criteria opgesteld waaraan producten en diensten moeten voldoen. Een aantal van die criteria heeft betrekking op het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor smeermiddelen en hydraulische olie. Rijkswaterstaat heeft de ervaring met het gebruik van milieuvriendelijke smering via de RWS intranetsite, het Kenniscentrum Milieuvriendelijke Smeermiddelen (KMS), beschikbaar gemaakt.

Biosmeermiddelen.nl  geeft algemene informatie (over nut en noodzaak, toepassingen, technische eisen, beschikbaarheid, stimuleringsbeleid, praktijkervaringen, nieuws, kennis en informatie, vragen en antwoorden) en vrijblijvend advies over milieuvriendelijke smering. Ook wijst de website op aandachtspunten bij vervanging van conventionele door milieuvriendelijker producten. Voor inkopers en opstellers van inkoopcriteria biedt de site informatie over de wijze waarop duurzaamheidseisen voor smeermiddelen in criteria kunnen worden opgenomen.

Betrokkenheid bij duurzaamheid is meer dan alleen ontwikkeling en gebruik van nieuwe biosmeermiddelen. Ook aandacht voor verlenging van de levensduur van smeermiddelen en systemen, mogelijkheden voor emissiebeperking, besparing op onderhoud, verbetering van de smeereigenschappen en energie efficiency, opslag en standaardisatie, en inzameling en recycling van olie en vet kunnen bijdragen tot verbetering van de duurzaamheidsprestatie. Deze onderwerpen worden niet uitvoerig op deze site behandeld.

De website
Biosmeermiddelen.nl wordt incidenteel onderhouden en ondersteund met medewerking van IVAM UvA BV. Suggesties voor aanvullingen of verbeteringen van deze site zijn welkom; vragen en opmerkingen kunnen aan biosmeermiddelen.nl worden gericht via Stel je vraag. Voor adviezen over toepassingen van biosmeermiddelen in specifieke situaties kan contact worden opgenomen met leveranciers en de organisaties vermeld onder Kennis en informatie. Dit geldt tevens voor het goedkeuren of afkeuren van specifieke middelen.

De website biosmeermiddelen is opgezet met het doel om het gebruik van biosmeermiddelen en hydraulische oliën te stimuleren om aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater in tegen te gaan. De website tracht het doel te realiseren door kennisoverdracht over biosmeermiddelen en hydraulische oliën en hun toepassing. Informatie over succesvolle toepassing van biosmeermiddelen en hydraulische oliën kan andere gebruikers over de streep trekken om ook deze producten te gaan gebruiken. Op deze site staat het gebruik van biosmeermiddelen of hydraulische oliën centraal. 

Informatie over conventionele op fossiele grondstoffen gebaseerde producten wordt in principe niet opgenomen, omdat daar op andere platformen al ruimschoots aandacht wordt besteed. Dat neemt niet weg dat in de praktijk er toepassingen kunnen zijn waar de afweging tussen technische prestatie-eisen, prijs en toxiciteit en afbreekbaarheid nog in het voordeel van conventionele of innovatieve minerale producten kunnen vallen. Zie verder “Randvoorwaarden externe bijdragen Website Biosmeermiddelen”.


Voor alle informatie op deze site geldt een disclaimer.
 
 
 
 
Disclaimer